مرگ‌ساز (داستان کوتاه) منتشر شده در شماره ۲۴ مجله «آوای تبعید» زمستان ۱۴۰۰

-مامان بیا! بنفشه تو اتاقش داره گریه میکنه. درم قفل کرده.

-چی شده؟

-هر چی در میزنم جواب نمیده.

-بنفشه! چی شده مادر؟ درو چرا بستی رو خودت؟

-خیلی صداش کردم ولی محلم نذاشت. بابا بهش چیزی گفته؟

-وا! بابات چی کار به کار این داره. بنفشه جون! مادر! چی شدی؟ یه حرفی بزن!

مطالعه کامل داستانایده‌ها و رفتار با آنها - منتشر شده در وبسایت رسانه پارسی - زمستان ۱۴۰۰

 درباره‌ی ایده‌ها و رفتار با آنها نوشته‌ام و در حقیقت فصلیست از کتابی به اسم «اول شخصی که من هستم: یک جستار تجربی در ناحیه‌‌ی نویسنده بودن» که در حال نوشتنش هستم.

(امکان دانلود متن در وبسایت هست.)